www.Grandars.ru – ïðîåêò, êîòîðûé ñýêîíîìèò Âàøå âðåìÿ íà ïîëó÷åíèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ è óêðåïèò Âàøè çíàíèÿ â îáëàñòè ýêîíîìèêè.

2.67 Rating by CuteStat

grandars.ru is 7 years 10 months old. It has a global traffic rank of #83,184 in the world. It is a domain having .ru extension. This site has a Google PageRank of 3/10. This website is estimated worth of $ 100,080.00 and have a daily income of around $ 139.00. As no active threats were reported recently by users, grandars.ru is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Google Pagerank
PR 3 out of 10
PageSpeed Score
82
Siteadvisor Rating
No Risk Issues

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 11,567
Daily Pageviews: 69,402

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 139.00
Estimated Worth: $ 100,080.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 2,460
Yahoo Indexed Pages: 1,920
Bing Indexed Pages: 42

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: 1
Bing Backlinks: Not Applicable
Alexa BackLinks: 85

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: No Risk Issues
WOT Trustworthiness: Not Applicable
WOT Privacy: Not Applicable
WOT Child Safety: Not Applicable

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 83,184
Domain Authority: 30 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

89.108.67.208

Hosted Country:

Russia RU

Location Latitude:

55.7522

Location Longitude:

37.6156
Ýíöèêëîïåäèÿ Ýêîíîìèñòà | www.Grandars.ru

Social Engagement

Facebook Shares: 14
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): 20
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Websites Hosted on Same IP (i.e. 89.108.67.208)SuperCats - ÑóïåðÊýòñ - Ñóïåðêîøêè ñàéò î ïîðîäèñòûõ êîøêàõ, êëóáàõ...

- supercats.ru

SuperCats - ÑóïåðÊýòñ - Ñóïåðêîøêè ñàéò î ïîðîäèñòûõ êîøêàõ, êëóáàõ -÷ëåíàõ ASC (Àëüÿíñ ÑóïåðÊýòñ), ïèòîìíèêàõ, âûñòàâêàõ êîøåê, ïðàâèëàõ è...

  841,681   $ 960.00

Èíòåðíåò-ìàãàçèí Êèòàéñêèõ òåëåôîíîâ/ñìàðòôîíîâ, ïëàíøåòîâ,...

- 2ezone.ru

Êèòàéñêèå òåëåôîíû/ñìàðòôîíû ñ òåëåâèçîðîì, 2 Ñèì, ïëàíøåòíûå êîìïüþòåðû, GSM 3G ïëàíøåòû Àíäðîèä, öèôðîâûå âèäåîêàìåðû, è äð. ýëåêòðîíèêó, ìîæíî êóïèòü/çàêàçàòü ïî íèçêèì öåíàì â íàøåì èíòåðíåò-ìàãàçèíå, è ñ äîñòàâêîé ïðÿìî èç Êèòàÿ

  1,090,037   $ 720.00

403

- sibkorona-shop.com

  Not Applicable   $ 8.95

Domain Information

Domain Registrar: RUCENTER-REG-RIPN
Registration Date: 2010-03-16 7 years 10 months 1 week ago
Last Modified: 2012-06-24 5 years 6 months 3 weeks ago
Expiration Date: 2013-03-16 4 years 10 months 4 days ago

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
ns1.agava.net.ru 194.58.117.11 Russia Russia
ns2.agava.net.ru 194.58.117.12 Russia Russia

Similarly Ranked Websites

Ôëåø èãðû îíëàéí

- 2game.com.ua

Ôëåø èãðû îíëàéí áåñïëàòíî äëÿ âñåõ. Èãðàòü â íîâåéøèå ôëåø èãðû îíëàéí áåç ðåãèñòðàöèè áåñïëàòíî íà íàøåì ñàéòå, êîòîðûé ïîïîëíÿåòñÿ íîâèíêàìè ôëåø èãð êàæäûé äåíü!

  83,186   $ 100,080.00

OneDate.com

- onedate.com

Onedate is the best site for chat and meetings throughout the world. You can find a soul mate and love with chatting and messages! Make new and interesting encounters chatting live

  83,188   $ 100,080.00

Nhacmoi.vn - Nhạc mới nhất hay, giải trí, tin ngôi sao giới trẻ 2016

- nhacmoi.vn

Nhac moi nhat – Nghe nhạc hay, tải nhạc hot. Tin tức giải trí scandal ngôi sao Mới Nhất. Cập nhật xu hướng thời trang làm đẹp của sao, BXH nhạc mới, xu hướng trẻ 2016.

  83,188   $ 100,080.00

VideoPenny.net - seriale, filmy, bajki i programy rozrywkowe za...

- videopenny.net

Oglądaj Prapremiery i Nowości na VideoPenny.net Najnowsze polskie i zagraniczne seriale, programy, filmy oraz bajki całkowicie za darmo online bez limitu.

  83,188   $ 100,080.00

UberDeal.ru: Cовместные покупки китайских планшетов, смартфонов и...

- uberdeal.ru

Совместные покупки товаров из китая. Вместе мы можем купить различные товары гораздо дешевле чем предлагают магазины. Присоединяйтесь. Часто нас находят по словам убердил, убирдил, убердеал, убирдеал

  83,189   $ 100,080.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for grandars.ru